ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Happie Fiet en de klant waarop Happie Fiet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Behandelingen
Happie Fiet zal de behandelingen  naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De De duur hangt af van het soort behandeling dat er op die moment is ingepland.

3. Hygiëne
Hygiëne staat hoog aangeschreven bij Happie Fiet en  verwacht van mijn klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
Gebruikte instrumenten worden na elke behandeling gereinigd en gedesinfecteerd.
Mesjes worden per klant vervangen.
De behandelstoel, voetenschaal, patiënten servetten, behandelpapier, handdoeken, frees worden steeds na elke behandeling gereinigd en/of vervangen.
Ik draag tijdens de behandeling ook nog steeds een mondmasker.

4. Afspraken, Timing & Attitude

4.1 Bij annulatie van je afspraak:
Een afspraak annuleren doen we minimaal 48 uur vooraf. 
Afmelden kan telefonisch, onderaan in de bevestigingsmail, telefonisch of via mail.
Bij annulatie op een later tijdstip (telefonisch of via mail) wordt er 50% van de behandelprijs aangerekend als annulatiekost.
Bij een no-show, zal de behandeling voor 100% aangerekend worden, als wederzijds respect. Zeker omdat ik klanten moet teleurstellen omwille van een volle agenda. Heel jammer want dan had ik deze plaats aan iemand anders kunnen geven.
Bij verhindering van de afspraak door Happie Fiet  dient deze annulering ook zo spoedig mogelijk aan de klant te zijn doorgegeven.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.2 Timing
Gelieve tijdig op uw afspraak te komen en als u toch te laat zal zijn gelieve telefonisch te verwittigen.
Indien u 15 min te laat bent dan wordt de behandeling aangepast of geannuleerd en eventueel verplaatst.
Maar er wordt dan wel 50% van de behandeling in rekening gebracht.
Vanaf 20 min en later wordt deze geannuleerd en eventueel verplaatst. Hiervoor wordt dan 100 % van de behandeling in rekening gebracht.

4.3 Attitude
De klant dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen dan heeft Happie Fiet het recht de samenwerking onmiddellijk stopt te zetten.

5. Tarieven en betaling
Happie Fiet vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

Je kan contant betalen, via Payconicq, of via QR code via je smartphone.

6. Persoonsgegevens en privacy
De klant voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Happie Fiet.
De persoonlijke gegevens worden door Happie Fiet elektronisch bewaard en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de klant ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De klant heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Happie Fiet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Happie Fiet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Happie Fiet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Garantie
Happie Fiet geeft  een  garantie op de behandeling en de producten één week. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de adviezen niet werden  opgevolgd
  • de doorverwijzing naar een podoloog/arts/specialist niet werd opgevolgd
  • de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt
  • de klant zelf handelingen (zoals bv hoekjes weggeknip/weggetrokken aan de grote tenen, beugel verwijderd, zichzelf verwond ...)  heeft uitgevoerd waarvan Happie Fiet niet op de hoogte was

 

10. Klachten
Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de twee werkdagen, telefonisch én schriftelijk worden gemeld aan Happie Fiet.

Happie Fiet dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Happie Fiet  de behandeling opnieuw verrichten 'onder garantie'  zoals overeengekomen. Indien Happie Fiet en de klant niet tot een overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Recht
Op welke overeenkomst tussen Happie Fiet en de klant is het Belgisch recht van toepassing

Happie Fiet®, Katrien Van Vosselen, Berkemei 51, 2980 Halle-Zoersel - Tel 0468 57 08 01 / mail: info@happiefiet.be / BE0782384479